Аудит (шпори) - шпаргалка

. 2. Аудиторська діяльність

Аудиторська діяльність включає внутри себя організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового Аудит (шпори) - шпаргалка забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб. Прибуток (доход) від аудиторської діяльності оподатковується згідно з чинним законодавством.

3.Програми аудиту (ПА)

ПА включає розробку конкретних задач, заходів і процедур для кожного об’єкта А і виду робіт:

1 етап – А оцінка організації і стану б/о, внутрішнього А. Об’єкти Аудит (шпори) - шпаргалка А на даному етапі: наявність установчих документів, реальність балансових даних, вибіркова перевірка бух даних, аудит висновок за минулий період, організація внутр контролю.

2 етап – А перевірка фінансово-виробничої діял-ті. Об’єкти: установчі документи, формування та зміни статутного капіталу, наявність і використання кредитних ресурсів; грошові кошти, ОЗ і НМА Аудит (шпори) - шпаргалка; матеріальні припаси; розрахунки; виробничі витрати, подыхалід, фін результати.

3 етап – консультаційні послуги і рекомендації по виправленню недоліків, звіт аудитора.

4. Ауд ризик та його сущность

Проведення аудиту завжди супроводжується певним ступенем ризику, це питання є дуже важливим при попередній оцінці стану клієнта. Про це можна судити навіть з того, що аудиторському ризику приділяється в Аудит (шпори) - шпаргалка 6 діючих національних нормативах аудиту, які затверджені АПУ.

Т.ч. аудиторський ризик – це помилкове підтвердження аудитором достовірності фінансової звітності, яка у подальшій перевірці не підтверджена іншими аудиторами або контролюючими органами.

З аудитом фінансової звітності безпосередньо пов’язано кілька нюансів ризику – 2 основних види ризику: 1) аудиторський ризик; 2) ризик для Аудит (шпори) - шпаргалка бізнесу (аудитора, фірми).

Аудиторський ризик полягає в наступному: аудитор дійшов висновку, що фінансова звітність складена верно і на цій підставі в аудиторському висновку стверджується без застереження, а у дійсності є істотні похибки.

Ризик для бізнесу – аудитор, аудиторська фірма може потерпіти невдач у взаємовідносинах з клієнтом, навіть, тоді, если надано правильний аудиторський висновок Аудит (шпори) - шпаргалка. Це можливо у випадках розголошення конфіденційності аудиторського висновку, відсутності рекомендацій щодо прогнозування діяльності клієнта на перспективу, тощо.

Загальноприйняті стандарти аудиту потребують щоб аудитор володів знаннями системи внутрішньогосподарського контролю для збирання аудиторських свідчень. Вивчивши цю систему аудитор оцінює можливість виявлення помилок і запобігання їм, а також відхилення від нормативів Аудит (шпори) - шпаргалка.

Така оцінка включає застосування конкретних процедур, які знижують вірогідність того, що помилки і відхилення від норм можуть виникнути, будуть виявлені і своєчасно усунені – оцінка ризику контролю .

Ступінь аудиторського ризику ґрунтується на експертній оцінці аудитора.

5. Аудиторські докази.

Відповідно до нормативу №14 “Аудиторські докази” аудитор повинен одержати таку кількість аудиторських доказів, яка б Аудит (шпори) - шпаргалка забезпечила спроможність зробити необхідні висновки, при використанні яких буде підготовлено аудиторський висновок. Аудиторські докази одержуються в итогі належного поєднання тестів систем контролю та процедур перевірки на суттєвість. Термін "Аудиторські докази" означає інформацію, одержану аудитором для вироблення думок, на яких ґрунтується підготовка аудиторського висновку та звіту. Аудиторські Аудит (шпори) - шпаргалка докази складаються з первинних документів та облікових записів, що кладуться в базу фінансової звітності, а також підтверджувальної інформації з інших джерел.

В иди аудиторських доказів. Зміст аудиторських доказів залежить від методів їх отримання. В одному випадку аудитор проводить незалежну функцию виявлення стану об’єкта контролю, в итогі чого отримує Аудит (шпори) - шпаргалка об’єктивну і повну його характеристику (прямі докази ). В інших випадках він використовує данні внутрішнього контролю, інформацію, отриману від адміністрації або третіх осіб (постачальників, покупців та ін.). при цьому аудитор отримує другорядні докази про стан об’єктів контролю, до яких він повинен відноситись з обережністю, так як на практиці виявляються факти Аудит (шпори) - шпаргалка, що спростовують достовірність другорядних доказів. Ознайомлення з матеріалами попередніх перевірок і плодами проведення внутрішньогосподарського контролю є другорядним доказом правильності ведення БО і достовірності даних бухгалтерської звітності.

При одержанні аудиторських доказів шляхом впровадження тестів систем контролю аудитор повинен розглянути достатність та належність аудиторських доказів для обґрунтування оцінки Аудит (шпори) - шпаргалка розміру ризику невідповідності внутрішнього контролю.

Надійність аудиторських доказів залежить від джерела їх отримання - внутрішнього чи зовнішнього, а також від їх нраву. За нравом існують візуальні, документальні та усні докази. Хоча надійність аудиторських доказів залежить від конкретних обставин, допомогти оцінити надійність аудиторських доказів можуть подані нижче узагальнення:

Аудиторські докази із зовнішніх джерел Аудит (шпори) - шпаргалка (наприклад, підтвердження, одержане від третьої особи) більш надійні, ніж ті, що отримані з внутрішніх джерел.

Аудиторські докази, одержані з внутрішніх джерел інформації підприємства, яке перевіряється, надійніші в разі наявності ефективних систем обліку та внутрішнього контролю. Аудиторські докази, одержані безпосередньо аудитором від итогів проведених тестів, надійніші, ніж ті, що одержані Аудит (шпори) - шпаргалка від працівників підприємства. Аудиторські докази у формі документів чи письмових подань надійніші, ніж усні подання.

Аудиторські докази є переконливішими, якщо вони отримуються з різних джерел або джерел різного нраву і если вони відповідають один одному. При неможливості одержання достатніх належних аудиторських доказів аудитор має висловити позитивний висновок з Аудит (шпори) - шпаргалка застереженнями або негативний висновок.

71. заг принципи створення Спілку аудиторів України

Аудитори України мають право об'єднатися в громадську організацію за професійними ознаками (Спілку аудиторів України), дотримуючись вимог цього Закону та інших законів України. Спілка аудиторів України виновата мати фіксоване індивідуальне членство в особі окремих аудиторів або їх колективів. Спілка аудиторів України Аудит (шпори) - шпаргалка може відкривати місцеві осередки при наявності в их не менше п'яти аудиторів, які є членами Спілки. Відкриття місцевих осередків не є обов'язковим.

9. Види аудиторських висновків

Висновок може бути позитивним, умовно-позитивним, негативним, або дається відмова від надання висновку про фінансову звітність підприємства.

Позитивний висновок представляється клієнту Аудит (шпори) - шпаргалка у випадках, если на думку аудитора виконано наступні умови: 1) аудитор отримав всю інформацію й пояснення, необхідні для цілей аудиту; 2) надана інформація достатня для відображення реального стану справ на підприємстві; 3) є адекватні і достовірні дані з усіх суттєвих питань; 4) фінансова документація підготовлена у відповідності з прийнятою на підприємстві системою бухгалтерського Аудит (шпори) - шпаргалка обліку, котра відповідає вимогам українського законодавства; 5) фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних й не містить суттєвих протиріч; 6) фінансова звітність складена належним чином за формою, затвердженою у встановленому порядку.

Враховується також стан обліку та фінансової звітності підприємства.

Аудитор не може видати умовно-позитивний висновок при існуванні фундаментальної непевності і незгоди Аудит (шпори) - шпаргалка. Існують основні причини фундаментальної непевності: значні обмеження в обсязі аудиторської роботи у зв'язку з тим, що аудитор не може одержати всю необхідну інформацію й пояснення).

Причини незгоди: неприйнятність системи обліку або порядку проведення облікових операцій; розходження в думках стосовно відповідності фактів або сум у фінансовій звітності даним обліку Аудит (шпори) - шпаргалка; фундаментальна незгода з повнотою і засобом відображення фактів в обліку та звітності; невідповідність діючому законодавству порядку оформлення або здійснення операцій та встановленим нормам.

Будь-яка фундаментальна непевність або незгода є підставою для відмови від надання положительного висновку. Подальший вибір виду висновку залежить від рівня непевності або

У всіх Аудит (шпори) - шпаргалка випадках, если аудитор складає висновок, який відрізняється від положительного, він повинен дати опис усіх суттєвих обстоятельств його непевності і незгоди. Ці причини необхідно кратко навести в окремому розділі висновку, до того розділу, де аудитор висловлює негативний висновок або дає відмову від аудиторського

висновку

Якщо аудитор дає відмову від представлення аудиторського висновку, він Аудит (шпори) - шпаргалка гласить про неможливість на підставі наведених аргументів сформулювати висновок про

Умовно-позитивний висновок (існує фундаментальна незгода) "... Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що операції (дається перелік операцій, або пишеться: "які викладені у додатку N 1 до аудиторського висновку", проведені з порушенням встановленого порядку. Проте зазначені невідповідності

мають обмежений Аудит (шпори) - шпаргалка вплив на фінансову звітність і не перекручують загальний фінансовий стан підприємства.

Негативний аудиторський висновок “ У итогі проведення аудиту встановлено, що за звітний період підприємством були допущені суттєві порушення і

перекручення (дається перелік порушень,

47. Етапи пров-ня а-ту з підзв. особами

Найбільш важливе місце при проведенні аудиту розрахунків з підзвітними особами Аудит (шпори) - шпаргалка належить перевірці цільового призначення та правомірності витрачання ними коштів. Це здійснюється за наступними етапами: 1) перевірка фактичного часу перебування у відрядженні. Він встановлюється за відмітками в посвідченнях на відрядження про денек прибуття і вибуття з місця відрядження; 2) перевірка витрат на проїзд до місця відрядження та в зворотному напрямку та за помешкання; 3) перевірка Аудит (шпори) - шпаргалка достовірності записів, пов’язаних з обліком підзвітних сум.
10.Види аудиту.

В иди аудиту : за формою і метою здійснення аудиту розрізняють: зовнішній і внутрішній аудит . Основна різниця між ними полягає в тому, що внутрішній аудит проводиться усередині даної організації за вимогою її керівництва аудитором, який працює в тій же Аудит (шпори) - шпаргалка організації. Тому у виконанні своїх функцій він є певною мірою залежним від керівництва підприємства. Внутрішній аудит можна розглядати як невід’ємну частину загальної системи контролю, який у відповідності з нац. і міжнародними нормативами виконує функції: а) аналіз системи обліку та внутрішнього контролю; б) вивчення ек. ефективності управлінських рішень на Аудит (шпори) - шпаргалка різних рівнях господарювання; в) аналіз адекватності політики в сфері менеджменту; г) розробка політики управлінських рішень. Разом із внутрішнім аудитом широке розповсюдження отримав зовнішній аудит , який проводять окремі аудиторські фірми. Метою та завданням зовнішнього аудиту є оцінка і підтвердження достовірності фін. звітності клієнта. Зовнішній аудит може бути добровільним (ініціативним), тобто Аудит (шпори) - шпаргалка если він проводиться по заяві зацікавленої сторони, і обов’язковим згідно чинного законодавства.

13. Відповідальність а-ра і їх форм.

Аудитор відповідає за аудиторський висновок про фінансову звітність і не повинен відповідати за виявлення полностью всіх фактів шахрайства і помилок, які впливають на достовірність висновку. Проте, аудитор повинен отримати гарантію відсутності Аудит (шпори) - шпаргалка істотних випадків такового роду для написання положительного аудиторського висновку. Тому аудитор несе відповідальність за правильність і відповідність використання під час аудиторських процедур, перевірки і за остаточну думку в аудиторському висновку, який складається за плодами проведеної аудиторської перевірки.

Крім цього аудитор несе відповідальність (матеріальну) в межах мозгов підписаного Аудит (шпори) - шпаргалка договору за порушення, пов’язані з невідповідним використанням своїх обов’язків, які стали причиною матеріальних збитків клієнта.

Ще під час планування аудиторської перевірки аудитор повинен оцінити ризик того, що помилки та шахрайство можуть спричинити значні перекручення у фінансовій звітності підприємства і звернутися до керівництва підприємства запитом про те, чи всі помилки Аудит (шпори) - шпаргалка та випадки шахрайства документально оформленні і представлені йому.

Під час перевірки повноти і достовірності фінансової звітності аудитор може виявити шахрайство (помилку), які прямо вказують на це, тобто відхилення від законодавчих актів, правил методології БО, прийнятої облікової політики на підприємстві. На підставі зробленої оцінки ризику аудитор повинен вибрати такі процедури, які Аудит (шпори) - шпаргалка дадуть впевненість, що перекручення звітності будуть виявлені.

14 Відп-ть кер-ва п-ва при проведенні аудиту

Керівництво господарюючого суб'єкта відповідно до законів України несе персональну відповідальність за повноту та достовірність бухгалтерських та інших документів, які надаються аудитору (аудиторській фірмі) для проведення аудиту. В разі виявлення фактів недостовірності або Аудит (шпори) - шпаргалка неповноти бухгалтерських документів аудитор (аудиторська фірма) зобов'язаний повідомити замовника не пізніше денька закінчення перевірки або надання інших послуг.

.


40.Діяльність Аудиторської палати України

Термін повноважень членів Аудиторської палати України не може перевищувати п'яти років. Термін повноважень членів Аудиторської палати України першого скликання не може перевищувати трьох років. Персональний склад Аудит (шпори) - шпаргалка Аудиторської палати України підлягає щорічній ротації в кількості не менше трьох членів. Ротація здійснюється на підставі визначення особистого рейтингу членів Аудиторської палати України шляхом таємного анкетування аудиторів України. Результати анкетування затверджуються Аудиторською палатою України. Призначення нових членів Аудиторської палати України замість вибулих здійснюється у встановленому порядку. Всі Аудит (шпори) - шпаргалка рішення Аудиторської палати України приймаються на її засіданні простою більшістю гласів при наявності двох третіх її членів, за винятком рішень, передбачених частиною другою статті 14 цього Закону. В окремих випадках, що підлягають визначенню в Статуті Аудиторської палати України, рішення можуть прийматися шляхом письмового опитування. При рівності гласів перевага надається рішенню, за Аудит (шпори) - шпаргалка яке проголосував головуючий. Засідання Аудиторської палати України веде головуючий, функції якого виконують по черзі всі члени палати в алфавітному порядку їх прізвищ. Члени Аудиторської палати України виконують свої обов'язки на громадських засадах. Матеріальні витрати на сертифікацію покриваються за рахунок осіб, що претендують на отримання сертифікатів, у розмірах, які визначаються Аудит (шпори) - шпаргалка Аудиторською палатою України.

42. Достатність і належність ауд доказів

Критерії дост-ті та належності взаєм пов'язані і стосуються ауд доказів, одерж як при тестуванні систем контролю, так і при проведенні процедур перевірки на суттєвість. Достатність є виміром кількості ау доказів,

належність є виміром їх якості та надійності, а також Аудит (шпори) - шпаргалка їх відповідності определенному твердженню. Як правило, аудитор вважає за необхіденьке спиратися на аудиторські докази, що мають не тільки

достатній, й переконливий нрав, і нередко вишукує ауд докази в різних джерелах інформації або різного нраву для

підтвердження 1-го й того ж твердження.

На audi думку про достатність і належність ауд доказів Аудит (шпори) - шпаргалка впливають такі фактори, як: оцінка а-ром х-ру та розміру ризику, притаманних як на рівні фін

зв-ті, так і на рівні залишків на рахунку чи класу оп-й;

нрав систем обліку та вн контролю і оцінка ризиків контролю; суттєвість питань, які вивчаються і розглядаються; досвід, набутий протягом попередніх Аудит (шпори) - шпаргалка ауд перевірок;

р-ти ауд процедур, включно з можливими виявленими випадками шахрайства чи помилок; джерело та надійність наявної

інформації.

59, 64 Етапи провед а-ту НМА і ін нем. активів

Н апрямки і послідовність контролю :

1) перевірка обґрунтованості складу НМА на 1-ше число початку ревізованого періоду: а) по об’єктах, які внесені засновниками Аудит (шпори) - шпаргалка підприємства в СФ; б) по об’єктах, які придбані за плату; в) по об’єктах, які одержані безкоштовно від юридичних та фізичних осіб; г) перевірка операцій з надходжень НМА на протязі ревізованого періоду (ДТ 04).

2) перевірка операцій по реалізації НМА і передачі безкоштовно іншим підприємствам.

3) перевірка обґрунтованості нарахування зносу Аудит (шпори) - шпаргалка НМА і їх списання як використаних.

4) контроль правильності і обґрунтованості бухгалтерських записів в облікових реєужас і звітності


49., 56 Етапи пров-ня розрах-в з пок-ми і замов-ми, постач-ками і підряд-ми

Е тапи аудиту розрахунків : 1) необхідно встановити, чи не є відображена в балансі заборгованість простроченою. Це встановлюється співставленням Аудит (шпори) - шпаргалка термінів розрахунків, вказаних в договорах, рахунках-фактурах. Реальна картина наявності прошитої ДЗ і КЗ дає можливість більш чітко розрахувати ек. показники щодо визначення фінансового стану підприємства. 2) розглядається ДЗ і КЗ по яким минув термін позову. Термін позову – 3 роки, тому спочатку треба встановити наявність ДЗ, за якою минув термін позову. Це Аудит (шпори) - шпаргалка встановлюється шляхом співставлення дат розрахункових документів, контрактів на відвантаження продуктів, продукції з документами їх оплати. Після цього перевіряється правильність списання підприємством ДЗ по якій минув термін позову. Згідно ст. 9, 8, 7 з-ну України “Про оподаткування прибутку” ця заборгованість виновата відноситись на збитки. Отдалі аудитор перевіряє дії обліковців щодо подальшого відображення Аудит (шпори) - шпаргалка в обліку списаної на збитки заборгованості. Не дивлячись, що ДЗ зникає з активу балансу, але її необхідно обліковувати на позабалансовому рахунку 5р.

3) встановлення наявності КЗ з простроченим терміном позову та перевіряється правильність списання. особливу увагу аудитор повинен приділити розгляду питання, пов’язаного зі списанням, ним визначаються причини списання і Аудит (шпори) - шпаргалка розглядається їх обґрунтованість (наприклад: визнання дебітора нулем ще не є підставою для списання ДЗ, вона списується тільки при рішенні арбітражного суду).

4) розглядається порядок обліку розрахунків, визначається реальна заборгованість, відображена в балансі. Для перевірки реальності заборгованості застосовують процедури: запити у дебіторів і кредиторів щодо підтвердження заборгованості, отримання інформації від зовнішніх Аудит (шпори) - шпаргалка і внутрішніх не залежних від бухгалтерії джерел, вимагання проведення звірки заборгованості з контрагентами.

70. Загальний план аудиту

У Нац нормативі N 06 "Док оформлення ауд перевірки" підкреслено, що робоча док-я допомагає в пл-ні та проведенні аудиту. Тобто підкреслюється доцільність і необхідність док оформлення пл-ня аудиту. Аудиторові слід розробити і док Аудит (шпори) - шпаргалка оформити заг план аудиту, визначити в ньому істотність помилок, а потім зд-ти аудит за цим планом.

Заг план аудиту розр-ся настільки детально, щоб а-р мав мож-ть завдяки йому підготувати програму аудиту. В свою чергу програма аудиту, її зміст та розмір залежать від Аудит (шпори) - шпаргалка розміру, виду і специфіки п-ва, разумов договору на пров-ня аудиту, а також особливостей методики і техніки, що їх використовує аудитор під час перевірки.

Під час розробки загального плану аудитор здійснює аналіз наступних питань:

Розуміння аудитором бізнесу клієнта:

головних факторів, які мають вплив на діяльність підприємства;

найважливіших черт підпр д Аудит (шпори) - шпаргалка-ті п-ва, його орг структури, процесу в-ва, надання послуг, фін стану, а також порядку його звітування, включаючи зміни, які, можливо, мали місце після

попереднього аудиту;

розподілу обов'язків між кер-вом п-ва.

Розуміння обліку і системи вн контролю:

методології і принципів бух обліку, які застосовувались бухгалтерією підприємства Аудит (шпори) - шпаргалка;

можливого ефекту від змін в обліковій політиці чи термінології аудиту;

знання аудитора з питань бух обліку і системи вн контролю, які можуть бути використані а-ром у тестах оцінки надійності вн контролю п-ва та в незалежних ауд процедурах.
51. осн етапи а-ту фін р-тів

Кінцевий фін Аудит (шпори) - шпаргалка. рез-т д-яі п-ва — це балансовий приб. або збиток, які є алгебраїчною сумою резул. від реаліз. прод., робіт і послуг, іншої реалізації, доходів і витрат від позареал-х операцій тощо. Фін. рез. д-ті п-ва хар-ть також показники виручки (ВД) від реаліз. прод., ПДВ

1. Визначення прибутку від реаліз Аудит (шпори) - шпаргалка. товарної прод. (робіт, послуг). Прибуток від реалізації продукції та ін. реалізації визначається як різниця між виручкою від реалізації у діючих цінах без ПДВ і витратами на виробництво і реалізацію продукції та МЦ. У собівартість продукції при визначенні прибутку включають: матеріальні витрати; амортизаційні відрахування на повне відновлення основних засобів; витрати на Аудит (шпори) - шпаргалка оплату праці, включаючи преміювання не лише робітників, а й керівників, спеціалістів та інших службовців за виробничі результати; відрахування на державне соціальне страхування, відрахування з обов'язкового медичного страхування, платежі з обов'язкового страхування майна; сплату відсотків за короткострокові кредити банку, крім відсотки за прострочені позики; витрати з Аудит (шпори) - шпаргалка усіх видів ремонтів та інші витрати на виробництво і реалізацію продукції.

2. Визначення суми балансового прибутку. Балансовий прибуток — це сума прибутку від реалізації продукції та іншої реалізації й доходів від позареалізаційних операцій, зменшена на суму витрат по цих операціях. До складу доходів (витрат) від позареалізаційних операцій включають: доходи, отримані від участі у Аудит (шпори) - шпаргалка спільних підприємствах; від здавання майна в оренду; дивіденди по акціях, облігаціях та інших ЦП, які належать підприємству; суми, одержані у вигляді економічних санкцій і відшкодування збитків; інші витрати і доходи від операцій, що безпосередньо не пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції.

Ключовим питанням аудиту є визначення показників, що Аудит (шпори) - шпаргалка характеризують формування загальної суми балансового прибутку. Аудитор насамперед має оцінити вплив прогресивних факторів формування прибутку — зниження с/в продукції, підвищення якості і поліпшення асортименту продукції. Виявляються також фактори, які не є заслугою підприємства, — завищення цін, тарифів, порушення встановлених эталонів тощо.

3. Визначення величини балансового прибутку, який підлягає оподаткуванню.

4. Визначення величини Аудит (шпори) - шпаргалка податку на прибуток (доход), що належить сплаті до бюджету. Аудитор користується нормативними документами щодо оподаткування, а також пільгами, які надаються СПД при обчисленні податків. Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається зменшенням валового доходу звітного періоду на суму валових витрат та частини амортизації.

5. Визначення і розподіл незапятнанного прибутку, що Аудит (шпори) - шпаргалка залишився у розпорядженні підприємства. Чистий прибуток підприємства визначається аудитором як різниця між балансовим прибутком, який оподатковується, і величиною податків з урахуванням пільг. Напрями використання незапятнанного прибутку визначаються підприємством самостійно.

Узагальнюючу характеристику діяльності підприємства аудитор визначає за величиною незапятнанного прибутку і фінансовим станом. Важливо не тільки отримати Аудит (шпори) - шпаргалка якнайбільший прибуток, а й використати прибуток, що залишився у розпорядженні підприємства. У динаміці темпів зростання власних коштів підприємства виявляються успіхи або недоліки розвитку підприємства.

52. Етапи аудиту і його стадії

1 – попереднє дослідження об’єкта А:

- умови діяльності підпр-ва-замовника

- визначення типу, стуктури п-ва і управління ним

2 – планування А:

- планування і послідуючий Аудит (шпори) - шпаргалка контроль А;

- вивчення і оцінка форми і способів обліку.

3 – перевірка внутрішнього контролю підпр-ва

4 – аналітична перевірка фінансової інформації: реальність статей балансу, відповідність даних бух зв-сті обліковим регістрам, відпов-сть прибутків і збитків факт рез-татам д-ті.

5 – огляд фін звітності: перевірка зв-сті в цілому і перевірка аудиторської роботи з Аудит (шпори) - шпаргалка метою визначення достовірності і об’єктивності інформації фін зв-сті; пер-ка відповідності зв-сті обліковій практиці і діючому законодавству.

6 – підготовка аудит звіту і висновку - узагальнення итогів перевірки

Стадії аудиту.

Кожна аудиторська перевірка складається з етапів і частин, які називаються стадіями. Можна виділити такі стадії : 1) дослідницька , тобто вивчаються особливості підприємства Аудит (шпори) - шпаргалка, його організація, структура, продукція і послуги підприємства. Вивчаються перспективи розвитку підприємства. Вивчається система обліково-аналітичного процесу на підприємстві. Виробляється загальний підхід до проведення аудиту, виділяються проблемні напрямки аудиту, оцінюється ступінь руху, складається попередній варіант програми аудиторської перевірки, визначаються обсяги робіт і призначення конкретних виконавців;

2) підготовчо-узгоджувальна стадія – узгоджується замовником програма Аудит (шпори) - шпаргалка перевірки, обсяг робіт, термін проведення, форма представлення аудиту, також узгоджується з клієнтом рівень відповідальності аудиторської фірми, визначається вартість аудиторських послуг. Закріплюється всі ці домовленості контрактом (угодою). Після цього готується необхідна нормативно-правова база для перевірки;

3) основна стадія – проводиться аудит (аудиторські послуги) і ноткується підсумкова аудиторська документація;

4) заключна стадія – обговорюється Аудит (шпори) - шпаргалка додаткова документація, що передається замовнику і надається аудиторський висновок.

76. Мета аудиту. Осн. Завдання а-ту

Відповідно до Закону Україні "Про аудиторську діяльність" аудит провадиться з метою визначення достовірності звітності суб'єктів господарювання, обліку, його повноти та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам. Згідно зі ст. 8 Закону про це Аудит (шпори) - шпаргалка має бути зазначено в аудиторському висновку.

Основні задачі аудиту – збирання та обробка достовірної інформації про фінансову діяльність суб’єкта господарювання і на цій основі аудиторського рішення.

Крім того аудит повинен правильно відображати всі аспекти діяльності суб’єкта, що перевіряється і для того, щоб скласти достовірний аудиторський висновок аудитор повинен отримати безумовну Аудит (шпори) - шпаргалка гарантію того, що інформація в бухгалтерській документації достатня і достовірна.


53. етапи провед-ня аудит валютних операцій.

Аудит починається з ознайомлення з д-тю п-тва: перевіряється наявність зовнішньо-економічних операцій, розрахунків по их, наявність поточного рахунку в банку в іноземній валюті.Аудитор встановлює, якими формами розрахунків користюється п-тво Аудит (шпори) - шпаргалка. Аудитор перевіряє правильність відображення валютних операцій в обліку, особливістю є те , що кожна операція відображається і в іноземній валюті і в гривнях. Аудитор перевіряє правильність перерахунку валюти у гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції. При перевірці обовязково контролюється строк повернення валюти в Україну (90 днів) за Аудит (шпори) - шпаргалка відвантажену продукцію, роботи, послуги. Перевіряється правильність ведення обліку валютних операцій : по р-ку 312” Поточні рахунки в банку в іноземній валюті”,632 “Розрахунки з іноземними постачальниками” , 362” Розрах з іноз покупцями” 71”Інший операційний подыхалід”. Аудитор перевіряє правильність визначення курсових різниць та відображення їх в обліку. Аудитор перевіряє встановлену суму обовязкового подажу Аудит (шпори) - шпаргалка валюти, яка знаходиться на рахунку (50%). та правильність зарахування гривневої виручки. При перевірці грошових коштів, що надійшли на рахунок, встановлюються правильність і повнота їх зарахування. Аудитор перевіряє всі операції з купівлі-продажу валюти, правильність оформлення платіжних документів та обробки виписок банку. На завершення перевіряє правильність відображення валютних коштів в балансі п-тва та Аудит (шпори) - шпаргалка правильність перерахунку монетарних статей за курсом НБУ на дату балансу.


61. Етапи провед-ня кас. оп-й

Для обліку касових використовується рахунок 30 “Каса”, на якому відображається рух і наявність ГК в касі. Достовірність відображення операцій по цьому рахунку досліджується ретельно. Аудиторська перевірка касових операцій складається з 7 етапів.

На 1 етапі необхідно Аудит (шпори) - шпаргалка провести раптову ревізію каси з повним поаркушним перерахуванням всіх грошей, що знаходяться в касі (1 раз в квартал).

2 етапом є перевірка правильності заповнення касових документів та організації порядку ведення касових операцій. Насамперед. Перевіряється правильність заповнення прибуткових і видаткових КО. Не допускаються будь-які виправлення в их. При перевірці порядку ведення Аудит (шпори) - шпаргалка касової книжки необхідно перевірити і по можливості встановити, щоб на підприємство не много тільки одну касову книжку, яка виновата бути прошнурована, пронумерована. Будь-які підчистки та необумовлені виправлення в касовій книзі забороняються.

На 3 етапі аудитор перевіряє наявність проведення інвентаризації каси (чи проводиться вона не рідше 1 разу в квартал Аудит (шпори) - шпаргалка, якісний склад комісії та ін.).

На 4 етапі аудитор перевіряє дотримання ліміту залишків готівки в касі, тобто перевіряється повідомлення банку, ретельно перевіряється касова книжка на предмет перевищення встановленого ліміту.

На 5 етапі перевіряється правильність видачі готівки з каси встановлюється, на які цілі отримували і видавали готівку.

6 етап: перевіряється оприбуткування готівки в касі Аудит (шпори) - шпаргалка. Необхідно визначити чи повністю підприємство оприбуткувало готівку, яка надходить з різних джерел. Бота касових апаратів також перевіряється.

7 етап : співставлення первинних даних, аналітичних і синтетичних облікових регістрів з даними, відображеними у звітності підприємства, з метою встановлення їх відповідності. Збереження готівки є також важливим при проведенні аудиту.

Т.ч. при Аудит (шпори) - шпаргалка проведенні аудиту касових операцій використовують: прибуткові і видаткові касові ордери, касову книжку, журнальчик реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, повідомлення банку, ЖО-1, відомість №2, баланс, акти інвентаризації.


62. Етапи провед-ня а-ту припасів

Для обліку ТМЦ використовується рахунок “Матеріали”. На цьому рахунку підприємства обліковують рух сировини, а для руху і обліку палива використовують Аудит (шпори) - шпаргалка рахунок “Паливо”, а рахунок “Товари” відображає рух продуктів в сфері обігу і придбання. При аудиті перевіряється достовірність відображення операцій на відповідних рахунках БО. Звертається особлива увага на переоцінку ТМЦ, джерела їх покриття (різниць).

Перевіряються ці питання відповідно до Порядку проведення дооцінки залишків ТМЦ, який затверджений Мінекономіки і МФУ Аудит (шпори) - шпаргалка України. Дотримання цього порядку перевіряється на об’єкти і якщо були встановлені порушення, то переоцінка вважається недійсною.

У цьому випадку аудитор повинен визначити, на яку суму було знижено оподаткований прибуток, доход внаслідок віднесення сум дооцінки, на поповнення сум до оцінки, або віднесення втрат на зитки. Аудитор перевіряє правильність визначення обсягів Аудит (шпори) - шпаргалка товарної продукції, що підлягає уцінці, організація проведення уцінки та документального оформлення. Особлива увага приділяється визначенню джерел фінансування уцінки та відображенню їх в БО.

Об’єктом аудиту є і МШП. Перевіряються такі питання: законність списання МШП, його методика, порядок.

Е тапи аудиту МШП : 1) вивчається побудова обліку МШП, визначаються які види Аудит (шпори) - шпаргалка МШП використовуються; 2) перевіряється правильність віднесення придбаних предметів та засобів до МШП за критеріями, встановленими законодавством. Для цього досліджуються первинні документи з оприбуткування МШП. Аудитор робить висновок про дотримання підприємством вимог законодавства щодо питання віднесення придбаних засобів до МШП. Дуже ретельну увагу слід приділяти правильності та обліку списання МШП Аудит (шпори) - шпаргалка; 3) Перевіряється правильність ведення обліку списання МШП. Аудитор перевіряє чи використовує підприємство для обліку зносу МШП рахунок 13 “Знос МШП”, а також, яка сума відображена по КТ 13 в кореспонденції з ДТ відповідних витратних рахунків; 4) на завершальному етапі встановлюється відповідність синтетичних показників по наявності і зносу, показникам аналітичних і первинних Аудит (шпори) - шпаргалка документів. Це досягається співставленням даних балансу, головної книжки, відомостей з обліку МШП та первинних документів між собою.

63. Етапи про-ня а-ту наяв-ті і руху ОЗ

При проведенні аудиту досліджуються операції, які відображають рух ОЗ. Відомо, що ОЗ надходять на підприємства з різних джерел: від постачальників за плату, засновників Аудит (шпори) - шпаргалка у вигляді внесків до СФ, безкоштовно від ін. СПД.

Етапи аудиту ОЗ : 1) Одиницею обліку ОЗ є інвентарний об’єкт. Кожному інвентарному об’єкту незалежно від його знаходження, в експлуатації або на складі, присвоюється відповідний інвентарний номер. Ці інвентарні номери повинні проставлятися на всіх первинних документах, які є підставою для відображення в Аудит (шпори) - шпаргалка обліку їх наявності або руху. В зв’язку з цим аудит ОЗ необхідно починати з перевірки збереження ОЗ. Вона здійснюється шляхом проведення інвентаризації ОЗ. Інвентаризацією встановлюється наявність та технічний стан об’єктів ОЗ.

2) наступним етапом аудиту є перевірка правильності відображення в обліку руху ОЗ. Первинним документом, що є Аудит (шпори) - шпаргалка підставою для введення в експлуатацію ОЗ є акт приймання-передачі (ф. ОЗ-1). Цей акт повинен складатися на введення кожного окремого інвентарного об’єкту. В період проведення аудиту необхідно перевірити, що на кожен об’єкт була виписана інвентарна картка. Інвентарна картка є регістром аналітичного обліку ОЗ, яка дає можливість Аудит (шпори) - шпаргалка контролювати їх наявність в місцях зберігання. Вибуття ОЗ відбувається шляхом їх реалізації, безкоштовної передачі, а в разі їх повного фізичного або морального зносу, остаточного вибуття з ладу або загибелі – шляхом списання. Тому перевірка реалізації або безкоштовної передачі ОЗ починається з ознайомлення з рішенням щодо відповідних дій. В залежності від Аудит (шпори) - шпаргалка підпорядкованості підприємства цей документ може бути протоколом загальних зборів засновників, дозволом фонду державного майна, відповідного відомства, тощо.

3) наступним етапом є перевірка відображення в обліку порядку ліквідації, реалізації або надходження ОЗ. В залежності від форми власності підприємства (державна, недержавна) визначається порядок обліку. Основною відмінністю є те, що на підприємствах державної форми Аудит (шпори) - шпаргалка власності ліквідація і надходження ОЗ відбувається зі зміною СФ, на недержавних підприємствах СФ не змінюється.

4) останнім етапом аудиту руху ОЗ є перевірка відповідності первинних документів синтетичним регістрам обліку. Для цього звіряються дані інвентарних карток з даними головної книжки, балансу, звіту про фінансово-майновий стан підприємства.

67.Етапи проведення аудиту з Аудит (шпори) - шпаргалка бюджетом.

1.Вивчення особливостей підприємства, його організації. 2. Узгодження програми перевірки з клієнтом, термінів її проведеня, вартості послуг, визначення відповідальності сторін. 3. Проведення аудиту-визначається: відповідність розрахунку платежу в бюджет-ПДВ- з-ну У.” Про ПДВ”; відповід-ть розрахунку оподатковуємого прибутку з-ну У.”Про оподаткув-ня прибутку підприємств”; відпов-ть розр Аудит (шпори) - шпаргалка-ків і сплати держ. мита за операції з ЦП Декрету КМУ"Про держ. мито”; відпов-ть нарах-ня і сплати в бюджет прибуткового податку з громадян по з/п, ін. виплат, дивідендів Декрету КМУ “Про прибутк. податок з громадян”; відпов-ть розрах-ку збору на обов`язк. держ. пенсійне страх-ня Аудит (шпори) - шпаргалка діючому зак-тву; відпов-ть розр-ку збору на обов.соціал. страх-ня на випадок безр-тя в Держ.фонд сприяння захисту нас-ня діючому зак-тву; відпов-ть утримань в Держ. інноваційний фонд діюч. зак-тву; відпов-ть відрахувань за ін. податками і зборами з-ну У. “Про Аудит (шпори) - шпаргалка систему оподатк-ня”(із змінами і доповненнями). 4.Складання аудиторського висновку, процес передачі підсумкової документації замовнику аудиту.


72. Зміст і форми робочих доктів.

Робочі документи – це записи, в яких аудитор фіксує використані процедури, тести, одержану інформацію і відповідні висновки, які зроблені в ході аудиту. Аудиторські документи аудитора повинні включати внутри Аудит (шпори) - шпаргалка себя всю інформацію, яку він визнає важливою для правильного виконання перевірки, яка має підтвердити ті підсумки, які зроблені у висновках.

Робочий документ має функції : 1) забезпечити обґрунтування аудиторського висновку та відповідати загальноприйнятим нормам у професійній практиці; 2) забезпечити реєстрацію планування та виконання аудиту; 3) сприяти методичному підходу до аудиту; 4) надавати допомогу аудитору Аудит (шпори) - шпаргалка в його боті.

Робочі документи аудитора мають бути професійно складені. Їхнє оформлення повинно забезпечувати доступність для читання. Проте конкретні форми використання робочих документів визначаються аудиторською фірмою, аудиторами з урахуванням специфіки окремих питань аудиту.

Р обочі документи повинні включати : 1) інформацію, що стосується юр. та організаційної структури підприємства; 2) необхідні витяги або Аудит (шпори) - шпаргалка копії юр. документів, угоди, протоколи; 3) вивчення та оцінка система обліку і внутрішнього контролю; 4) документація про планування аудиту; 5) аналіз операцій та залишків за рахунками.

Проте робочі документи аудитора не можуть розглядатись як частина фінансової документації клієнта і після завершення аудиту робочі документи залишаються в аудитора і є Аудит (шпори) - шпаргалка його власністю. Проте його право власності обмежується етичними нормативами та умовами конфіденційності.

Робочі документи не можна вивчати або вилучати в аудитора за винятком тих випадків, если це передбачається рішенням судово-слідчих органів. Термін зберігання їх визначається як практикою аудиторської діяльності, так і юридичними умовами.

К ласифікація робочих документів аудитора :

1) по часу Аудит (шпори) - шпаргалка ведення та використання : довгострокові, нетривалого використання;

2) за методом та джерелами отримання : від третіх осіб, від підприємства-клієнта, складені аудитором;

3) по нраву інформації : правового нраву, про керівництво і персонал підприємства, про структуру і організацію підприємства, про економічну базу діяльності підприємства, про систему внутрішнього контролю, про систему БО, аудиторські організаційно-функціональні Аудит (шпори) - шпаргалка документи, документи оцінки аудиторського ризику, аудиторські документи по перевірці окремих статей та показників річного звіту, кореспонденція аудитора, підсумковий висновок, пропозиції та рекомендації;

4) за призначенням : оглядові, інформативні, перевірочні, підтверджуючі, розрахункові, порівняльні, аналітичні;

5) за ступенем стандартизації : стандартизовані, вільної форми;

6) за формою представлення : графічні, табличні, текстові, комбіновані;

7) за технікою складання : ручні, на Аудит (шпори) - шпаргалка машинних носіях.

73. Інф, що над-ся а-рові кер-ком п-ва

Під час аудиторської перевірки аудитор може отримувати безліч інформації від к-ва підприємства, яка надається як за власним бажанням кер-ва, так і на вимогу аудитора.

Причому, якщо така інформація стосується суттєвих позицій фінансової звітності п-ва, від Аудит (шпори) - шпаргалка аудитора вимагається:

отримати перевірені докази з внутрішніх джерел інф-ї п-ва або із зовнішніх; оцінити зрозумілість та відповідність даних, наданих керівництвом клієнта та зіставити їх з іншими ауд доказами, в тому числі з іншою інф-ю, отриманою від керівництва п-ва; вирішити для для себя, чи особи Аудит (шпори) - шпаргалка, які надають інф-ю стосовно фінансової звітності п-ва, в достатній мірі можуть пояснити її зміст.

Інф-я, яка надається кер-вом п-ва, не може заміняти інші докази, котрі аудитор може отримати. Н-д, нова інф-я про витрати на придбання того чи іншого активу не може Аудит (шпори) - шпаргалка заміняти інші ауд докази з цього питання. Якщо аудитору не вдалося отримати необхідну кількість доказів щодо показників, як визнані суттєвими, а такі докази на думку аудитора існують в принципі, можливість скласти думку з цього питання вважається обмеженою, навіть при мозгові, що з цього питання інф-я від кер-ва Аудит (шпори) - шпаргалка отримана.

А-р може опинитися в ситуації, если інф-я, надана кер-вом клієнта, буде єдиним доступним джерелом ауд доказів. Наприклад, важається сумнівною можливість отримання будь-яких доказів щодо операцій п-ва, крім інф-ї від кер-ва на підтвердження його намірів.

Якщо інф-я, отримана від керівництва клієнта Аудит (шпори) - шпаргалка, суперечить іншим аудиторським доказам, аудитору необх з'ясувати причину цих суперечностей і, в разі необхідності, переглянути надійність всіх ін наданих кер-вом даних.

77. Мета і задачі вн аудиту

Внутрішній аудит" означає діяльність внутрішньої

аудиторської служби (або служби внутрішніх ревізорів)

підприємства, яку, незалежно від назви, можна розглядати як

окремий вид аудиторських послуг, що надаються незалежним Аудит (шпори) - шпаргалка аудитором

п-ву. Основні функції служби вн аудиту, як

правило, складаються з процедур дослідж окремих операцій п-ва, оцінки цих оп-й і контролю відповідності відображення їх в бухобліку, а також контролю за функціями внутрішньої системи контролю підприємства.

Служба вн аудиту, як правило, відповідає перед к-вом п-ва Аудит (шпори) - шпаргалка за постійне спостереження та контроль за функціонуванням цих систем.

Фахівці служби внутрішнього аудиту надають рекомендації з удосконалення цих систем; експертизи фінансової і оперативної

інформації, огляду коштів, які використовуються для ідентифікації,

виміру, класифікації і інформування; підготовки оглядів еф-ті д-ті п-ва, включаючи нефінансові засоби керівництва; контролю за дотриманням Аудит (шпори) - шпаргалка українського законодавства і

виконанням всіма підрозділами підприємства його внутрішньої

політики щодо здійснення діяльності.


78. Методи вибіркової перев-ки

Вибіркова перевірка означає використання аудиторських процедур стосовно менш ніж 100% бухгалтерських проводок або показників фінансової звітності, котрі дозволяють аудитору отримати аудиторські докази і, оцінивши окремі свойства відібраних даних, розповсюдити дієвість цих доказів на всю сукупність даних. Вибіркова Аудит (шпори) - шпаргалка перевірка виновата бути репрезентативною, іншими словами, відображати всі основні властивості генеральної сукупності (набору елементів, котрі складають окрему статтю в балансі або окремий клас операцій).

Методи: 1)способ випадкового відбору, котрий забезпечує рівні шанси для потрапляння у вибірку кожного елементу генеральної сукупності; 2)систематичний вибір, 3)Безсистемний вибір. При використанні цього способу аудитор повинен Аудит (шпори) - шпаргалка передбачити захист від упередженого вибору

81. Нормат-на база рег-ня а-ту в Україні.

Основним документом для аудиторів є Закон України “Про АД” із змінами і доповненнями до нього. Крім цього в 1996р. в Закон внесені зміни та доповнення і зокрема в закон України “Про підприємства” стаття 29 доповнена: Річний Аудит (шпори) - шпаргалка баланс і звітність підприємства підлягає обов’язковому аудиту за винятком державних підприємств; Закон України “Про споживчу кооперацію”, “Про заставу”, “Про ЦП і фондову біржу” і ін. законодавчі акти, де достовірність і повнота річного балансу виновата бути підтверджена аудитом.

Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 19 березня 1997 р Аудит (шпори) - шпаргалка. за­тверджено вимоги щодо аудиторської перевірки від­критих акціонерних товариств і підприємств — емі­тентів облігацій (крім комерційних банків, інституційних інвесторів).

Згідно зі ст. 22 Закону України "Про цінні па­пери і фондову біржу" від 18 червня 1991 р. № 1201-ХП (зі змінами і доповненнями) аудит бухгалтерської звітності та фінансового становища емітента при Аудит (шпори) - шпаргалка реєстрації випуску цінних паперів є обов'язковим. При поданні частої інформації про емітента (не рідше ніж один раз на рік) обов'язковим є підтвердження аудиторською фірмою річного балансу і складання довідки про фінансове становище (ст. 24).

Таким чином в Україні створені законодавчі акти, на підставі яких здійснюється АД в Аудит (шпори) - шпаргалка Україні. АД включає внутри себя організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання інших аудиторських послуг.

. 83. Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм

Аудитори і аудиторські фірми зобов'язані: 1) належним чином надавати аудиторські послуги, перевіряти стан бухгалтерського обліку і звітності замовника, їх достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству Аудит (шпори) - шпаргалка та встановленим нормативам; 2) повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку і звітності; 3) зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських послуг. Не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх Аудит (шпори) - шпаргалка інтересах або в інтересах третіх осіб; 4) відповідати перед замовником за порушення разумов договору відповідно до чинних законодавчих актів України; 5) обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг у формі консультацій, перевірок або експертиз.

86. Орг-я роботи внутрішнього аудиту(ВА) і Аудит (шпори) - шпаргалка на п-ві

Система ВА включає регламентовану внутрішніми документами п-ва сукупність процедур внутрішнього контролю ланок управління і різних нюансів діяльності п-ва, які здійснюються спеціалізованим відділом або окремою посадовою особою з метою надання допомоги органам управління в ефективному внутрішньому контролі.

Система ВК відіграє важливу роль у попередженні Аудит (шпори) - шпаргалка та виявленні помилок і випадків шахрайства. Система ВК включає: 1)контроль виконання планових завдань з виробничої і фінансово-господарської діял-ті, використання матеріальних і фінансових ресурсів, недопущення безгосподарності і марнотратства; 2)забезпечення збереження власності; 3)додержання вимог діючого законодавства з виробничої, фінансово-господарської діял-ті, з ведення б/о.

87. Основні завдання і дж інф а Аудит (шпори) - шпаргалка-ту ОЗ

Основними завданнями і метою аудиту ОЗ є: 1) перевірка правильності документального оформлення і своєчасності відображення в обліку операцій з ОЗ: їх надходження, внутрішнього переміщення і вибуття. 2) перевірка своєчасності відображення зносу (нарахування амортизації ОЗ). 3) контроль за витратами на кап. ремонт. 4) перевірка правильності відображення в обліку фінансових итогів від ліквідації ОЗ Аудит (шпори) - шпаргалка. 5) контроль за збереженням ОЗ. 6) перевірка правильності проведення індексації ОЗ.

Д жерелами інформації для аудиту ОЗ є: баланс – ф.1, звіт про фінансові результати та їх використання – ф.2, звіт про фінансово-майновий стан підприємства – ф.3, синтетичні регістри обліку ОЗ (головна книжка, ЖО-13), первинні документи по обліку ОЗ (інвентарні картки ОЗ, акти Аудит (шпори) - шпаргалка прийому-передачі ОЗ, акти вводу в експлуатацію, акти ліквідації, відомості індексації балансової вартості ОЗ).

Н ормативна база , яка регулює рух ОЗ, розрахунок зносу та індексації ОЗ: 1) Положення про організацію бух. обліку і звітності в Україні, затверджене постановою КМУ №250 від 3.04.93р. 2) Стандарти по БО і плану рахунків Аудит (шпори) - шпаргалка. 3) Порядок проведення індексації балансової вартості ОЗ підприємств, установ і організацій, затверджений Мінстатом, Мінекон., МФУ. 4) Закон “Про оподаткування прибутку підприємств”.

88. Завд і дж інф аудиту інвестиційної д-сті(ІД)

- досліджувати конфліктні ситуації при виконанні операцій по ІД (напр., випадки порушення законодавства при фінансуванні об’єктів інвестицій, зловживання при використанні векселів і Аудит (шпори) - шпаргалка облігацій в інвестиціях та ін)

- сприяти раціональному використанню майнових та інших цінностей при створенні ОЗ та реалізації програм відновлення ОЗ шляхом здійснення КВ;

- дослідження дотримання порядку державної реєстрації інвестицій;

- вивчення джерел інвестиційних коштів (власні фін ресурси інвестора; залучені шляхом випуску акцій, облігацій; запозичені банківські кредити);

- дослідження напрямків використання інвестиц Аудит (шпори) - шпаргалка коштів та об’єктів ІД (майна, оборотних засобів, ЦП, науково-технічної продукції, інтелектуальних цінностей).

89. Осн. завд і дж інф ін НБА.

Д жерела інформації та об’єкти контролю :

1) первинні документи, про надходження, передачу, реалізацію, інвентаризацію ліквідацію об’єктів НМА: накладні, акти прийому – передачі, акти ліквідації, відомості нарахування амортизації (зносу), авізо, довідки Аудит (шпори) - шпаргалка, акти переоцінки, технічне обслуговування НМА підрядними організаціями.

2) регістри аналітичного і синтетичного обліку: інвентарні картки з обліку по окремих об’єктах НМА; описи інвентарних карток з обліку ОФ; картки групового обліку ОЗ (для нарахування зносу і амортизації по 4 групах ОФ); інвентарні списки НМА, які ведуться МВО структурних підрозділів підприємства Аудит (шпори) - шпаргалка, де вони використовуються або їх місцезнаходження; оборотні відомості в бухгалтерії у розрізі груп, об’єктів ОФ по МВО та підприємству; журнали-ордери №13,16, машинограми по кредиту рахунків 01,04,02,86,88,85,33,87. Книжка головних рахунків, баланс, звітність про рух майна підприємства.

Основні нормативні акти , якими керуються ревізор при здійсненні контролю: 1) Положення про організацію БО і звітності Аудит (шпори) - шпаргалка в Україні №250 зі змінами та доповненнями; 2) інструкція з БО балансової вартості ОФ №159; 3) інструкція про інвентаризацію ОЗ, ТМЦ, ГК і розрахунків №69 зі змінами та доповненнями; 4) Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

90. Осн. завд-ня і дж а-ту кас. оп-й

З авданням касових операцій : 1) перевірка правильності ведення підприємством касових Аудит (шпори) - шпаргалка операцій; 2) перевірка правильності і порядку видачі та оприбуткування готівки в касі; 3) додержання підприємством встановленого ліміту каси; 4) перевірка додержання підприємством цільового витрачання готівки; 5) збереження наявності ГК та інших цінностей.

Д жерелами інформації є : 1) синтетичні реєстри обліку і звітності (головна книжка, баланс ф.1); 2) синтетичні реєстри обліку касових операцій (ЖО Аудит (шпори) - шпаргалка-1, відомість по рахунку “Каса”); 3) первинні документи з обліку касових операцій (касова книжка, прибуткові і видаткові ордери, чеки на отримання готівки, виписки банку); 4) повідомлення банку про встановлення ліміту залишку готівки в касі.

91. Осн. завд-ня і дж інф а-ту припасів

Джерелами інформації є : баланс підприємства ф.1, регістри синтетичного обліку ТМЦ Аудит (шпори) - шпаргалка (головна книжка, відомості руху, ЖО, тощо), аналітичні регістри обліку (відомості, звіти МВО), картки складського обліку, накладні, рахунки-фактури.

Н ормативна база : 1) Положення №250, 2) Інструкція “Про інвентаризацію ОЗ, НМА, ТМЦ, ГК, документів та розрахунків” затверджена наказом МФУ №69 від 11.08.94, 3) Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”, 4) Положення “Про порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення Аудит (шпори) - шпаргалка (псування) МЦ затверджене постановою КМУ від 22.01.96.


93, 108. Осн. завд і дж а-ту розрах-в з ін. деб-рами, постач-ками і підряд-ми

Основним завданням аудиту розрахунків є: 1) встановлення реальності Д і К заборгованості; 2) перевірка наявності прошитої ДЗ і КЗ; 3) встановлення ДЗ і КЗ з якої минув Аудит (шпори) - шпаргалка строк позивної давності; 4) правильність списання заборгованості, строк позивної давності з якої минув; 5) перевірка правильності обліку ДЗ і КЗ в залежності від прийнятого способу визначення та видів реалізації; 6) перевірка правильності та обґрунтованості списання заборгованості.

Д жерела інформації аудиту розрахунків: 1) регістри синтетичного обліку і звітність (баланс, головна книжка); 2) регістри синтетичного і аналітичного обліку Аудит (шпори) - шпаргалка розрахунків (ЖО 6, 11, 8, 7, відомості 16, 15); 3) первинні документи (накладні, рахунки-фактури, ін). Н ормативна база : 1) Положення №250, 2) Інструкція “Про інвентаризацію ОЗ, НМА, ТМЦ, ГК, документів та розрахунків” затверджена наказом МФУ №69 від 11.08.94, 3) Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”, 4) Положення “Про порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) МЦ затверджене Аудит (шпори) - шпаргалка постановою КМУ від 22.01.96.

94. Осн. завд і дж інф а-ту розр-в з підзвіт осбами

М етою і завданням розрахунків з підзвітними особами є: 1) правильність видачі та повернення сум; 2) цільове призначення, законність, доцільність витрачання підзвітних сум; 3) доцільність видачі сум в підзвіт; 4) перевірка правильності відображення підзвітних сум в обліку. Найбільш важливе місце при проведенні Аудит (шпори) - шпаргалка аудиту розрахунків з підзвітними особами належить перевірці цільового призначення та правомірності витрачання ними коштів.

98. осн завд і дж інф а-ту фін. р-тів

Завданням а-у фін р-атів п-в є перевірка достовірності формування фін ресурсів і розподіл їх за цільовим призначенням, згідно з чинними Аудит (шпори) - шпаргалка нормативами, виявлення резервів.

Осн джерелами інформації для аудиту фін. итогів підприємства є бухгалтерський Баланс підприємства (ф. № 1 річної і квартальної звітності), Звіт про фінансові результати та їх використання (ф. №2 річної і квартальної звітності); Звіт про фінансово-майновий стан підприємства (ф. № 3). Вони повинні бути адекватні даним первинної документації, регістрам аналітичного і Аудит (шпори) - шпаргалка синтетичного БО і Головної книжки за досліджуваний період.

113. Осн. методи і прийоми провед-ня аудиту

Аудит має свій способ дослідження, який ґрунтується на основних положеннях діалектичних способів пізнання і на законах політичної економії. В аудиторській практиці використовується аналіз, який тісно пов’язаний із синтезом. В тісному зв’язку з ним є такі Аудит (шпори) - шпаргалка категорії пізнання як індукція і дедукція. Таким чином об’єкт вивчається від часткового до загального.

Дедукція – спосіб логічного мислення, який полягає у русі від загального до одиничного. Дедуктивний способ використовують аудитори при вивченні фін-госп діяльності підприємства, системи БО і взагалі ефективності системи управління. Таким чином індуктивні та дедуктивні Аудит (шпори) - шпаргалка методи в практиці використовуються взаємопов’язано.

М етоди аудиту – сукупність методів, прийомів для дослідження стану об’єктів, що вивчаються. Їх можна згрупувати так:

1)прийом, що дозволяє вивчити кількісний та якісний стан об’єкта; 2) дозволяє визначити відхилення фактичного стану від діючих норм; 3) пов’язані з оцінкою стану об’єкту Аудит (шпори) - шпаргалка (в минулому, теперішньому і майбутньому).

114. Осн. пок-ки аудит фін стану.

Під аудитом фінансового стану розуміють оцінку облікової та іншої економічної інформації шляхом вивчення реально існуючих зв’язків між показниками.

Метою аудиту фінансового стану є :

1) визначення сутності та змісту ділової активності клієнта; 2) оцінка фінансово-господарських перспектив клієнта, його функціонування Аудит (шпори) - шпаргалка в майбутньому; 3) виявлення зон можливих навмисних помилок в звітності клієнта; 4) скорочене деталізоване тестування на основних стадіях аудиту.

Аудитор розробляє програму аналізу, яка складається з 3-х етапів: 1) вибір рационального способу аналізу для досягнення поставлених задач та цілей; 2) визначення інформаційної бази аналізу; 3) становлення критеріїв при прийнятті рішення у випадку виявлення Аудит (шпори) - шпаргалка незвичайних коливань.

Використовуються такі методичні прийоми: способ читання зовнішньої звітності; способ порівняльного аналізу облікових та звітних даних клієнта за минулі періоди; способ порівняльного аналізу фактичних даних клієнта з розрахунками самого аудитора.

В боті аудитора особливе значення має аналіз та читання балансу, так як використовуючи інформацію, яка отримана за плодами аналізу є можливість Аудит (шпори) - шпаргалка прийняти обґрунтоване управлінське рішення. Оцінити динаміку та перспективи зміну прибутку підприємства, оцінити ресурси, які мають підприємства, зміни, які відбулись, та ефективність їх використання. Більш детально при аудиті досліджується фінансово-господарська діяльність для виявлення хворих статей балансу, оцінка майнового стану, фінансового стану, ділової активності, аналіз рентабельності та Аудит (шпори) - шпаргалка ін.

Важливим показником фін. стану підприємства є наявність власних обігових коштів . При його врахуванні необхідно мати на увазі, що частина ОЗ та капітальних вкладень може бути відтворена за рахунок довгострокових і середньострокових кредитів та довгострокових позикових коштів.

Фінансовий стан залежить від рентабельності підприємства. Розрізняють 2 групи показників рентабельності: 1) вкладених Аудит (шпори) - шпаргалка коштів (майна підприємства) та їх окремих видів; 2) продукції.

По першій групі розрізняються показники рентабельності: а) всього майна, б) власних коштів, в) виробничих фондів, г) фін. вкладень.

Платоспроможність і фін. стійкість визначаються показниками: коефіцієнт загальної ліквідності; коефіцієнт проміжної, полностьюї ліквідності та ін.

Аналіз фін. стану закінчується комплексною оцінкою, розробленням заходів по покращенню ФС Аудит (шпори) - шпаргалка, зниженню ДЗ і КЗ.

118. Очікувана помилка

У випадку, если аудитор припускає наявність великої помилки в сукупності даних, йому необхідно застосовувати більший розмір вибірки, ніж у випадку, если він передбачає наявність меншої помилки. Вимагається, щоб аудитор впевнився в тому, що реальна помилка у загальній сукупності не перевищує рівень визначеної Аудит (шпори) - шпаргалка ним припустимої помилки


120. пл-ня ауд. перев-ки

Планування - це вироблення головної стратегії і конкретних підходів до нраву, періоду а також часу проведення аудиту. Аудиторський план розробляється з огляду на те, що в ньому визначається час проведення кожної непосредственної аудиторської

процедури.

. Метою планування аудиту є звернення уваги аудитора на найважливіші напрямки аудиту, на виявлення Аудит (шпори) - шпаргалка заморочек, які слід перевірити найретельніше. Планування допоможе аудиторові належним чином організувати свою боту і здійснювати нагляд за роботою асистентів, які беруть участь у перевірці, а також координувати боту, яка здійснюється іншими аудиторами і фахівцями інших професій.

Нрав планування залежить від організаційної форми, розміру і виду д-ті Аудит (шпори) - шпаргалка п-ва, виду аудиту, правильного уявлення аудитора про стан справ на підприємстві.

Найважливіша складова частина планування аудиту - отримання аудитором уявлення про стан справ на підприємстві.

121. Повідомлення про шахрайство і помилки.

Аудитор повинен повідомити про виявлене шахрайство або помилки керівнику підприємства, навіть тоді, если він припускає, що помилки (шахрайство) можуть Аудит (шпори) - шпаргалка існувати і це може не вплинути на фінансову звітність підприємства.

Стосовно шахрайства, то аудитор має оцінити участь у цьому керівних осіб. Якщо причетний директор, то аудитор має право і повинен отримати юр. консультацію від юриста (адвоката) стосовно своїх подальших дій або напрямків аудиту.

У випадках, если аудитор дійшов висновку, що помилки Аудит (шпори) - шпаргалка та шахрайство є істотними на рівні фінансової звітності і не можуть бути зроблені виправлення звітності, то слід дати негативний аудиторський висновок, або відмовитись від висновку.

В обов’язки аудитора не заходить повідомляти про порушення ще когось крім власників. Сторонні користувачі фінансової звітності мають право вимагати надходження інформації про результати Аудит (шпори) - шпаргалка проведеного аудиту і ознайомлення з аудиторським висновком тільки від керівництва або власника

122 Повноваження АПУ

Повноваження АПУ визначаються цим Законом та Статутом АПУ. Статут АПУ підлягає затвердженню двома третинами гласів від загальної кількості членів палати. АПУ здійснює сертифікацію і ліцензування суб'єктів, що мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми Аудит (шпори) - шпаргалка підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги. Затвердження норм і эталонів аудиту є виключним правом АПУ Затверджені АПУ норми і стандарти аудиту є обов'язковими для дотримання підприємствами, установами та організаціями.

124. Помилки і шахрайство

Шахрайство - навмисно неправильне відображення і представлення даних Аудит (шпори) - шпаргалка обліку і звітності службовими особами і керівництвом підприємства. Шахрайство полягає в маніпуляціях обліковими записами і фальсифікацію первинних документів, реєстрів обліку і звітності, навмисних змінах записів в обліку, які перекручують сущность фінансових і господарчих операцій з метою порушення укр законодавства, або прийнятої на п-ві облікової політики Аудит (шпори) - шпаргалка, навмисно неправ оцінці активів і способів їх списання, навмисному пропуску або приховуванні результатних записів або документів, навмисному не висвітленні змісту відображених операцій, нелегальному отриманні в особисту власність грошово-мат цінностей, невідповідному відображенню записів в обліку.

Помилка - ненавмисне перекручення фін інф-ї в итогі арифметичних або логічних помилок в облікових записах Аудит (шпори) - шпаргалка і розрахунках, недогляду в дотриманні повноти обліку, неправ представлення в обліку фактів господарської діяльності, наявності складу майна, вимог і зобов'язань, невідповіденьке відображ записів в обліку.

Маніпуляція обліковими записами - зумисне використання неправильних (некоректних) бух проводок або сторнуючих

записів з метою перекручення даних обліку і звітності.

Фальсифікація бух док-в і Аудит (шпори) - шпаргалка записів -оформлення наперед неправильних або фальсифікованих документів бух обліку і записів у реєужас бухобліку.

Невідповіденьке відобр записів у реєужас обліку - ненавмисне або навмисне відображення фін інф-ї в системі рахунків у неповному обсязі, в оцінці, яка відрізняється

від прийнятих норм і таке інше.

125. Поняття та зміст аудит.звіту.

Звіт аудитора про Аудит (шпори) - шпаргалка перевірку госп.діяльності – документ, який подається в стислій стандартній формі аудитором і який містить результати проведених досліджень госп.діяльності об’єкта, який перевіряється. У звіті повідомляють про законність здійснених операцій, економічність і ефективність витрат коштів і продуктивність досягнення поставлених задач. Інформація, яка подається у звіті, виновата бути чіткою та ясною Аудит (шпори) - шпаргалка, надійною та компетентною, а також незалежною, об’єктивною, правдивою і конструктивною. Дані, які містяться у звіті аудитора, необхідні керівництву ек.суб’єкта, який перевіряється, для того, щоб мати уявлення про недоліки в облік.записах, бух.регіужас і системі внутр.контролю, які можуть привести до суттєвих помилок Аудит (шпори) - шпаргалка в бух.звітності. Крім цього, у звіті містяться конструктивні пропозиції щодо удосконалення системи б/о і внутр.контролю під-ва.

Звіти мають певну форму і містять слідуючі відомості: заголовок, підпис і дату; інформацію про задачі та межі А; повні відомості про результати перевірки; кому адресуються матеріали А; предмет А (назва Аудит (шпори) - шпаргалка одиниці, дата і період часу); обгрунтування для А; відповідність эталонам; дані про строчки представлення звітів.


127Повідомлення про шахрайство та помилки:

1) Керівництву

Аудитор повинен якомога скоріше повідомити про виявлене шахрайство або помилки к-во п-ва, если він навіть припускає, що помилки чи факти шахрайства можуть існувати, хай

навіть потенційний ефект від их не Аудит (шпори) - шпаргалка істот і не впливає на фін звітність п-ва, або якщо шахрайство чи серйозні помилки знайдені.

При визначенні необх-ті представлення інф-ї п-ву, котрому необхідно надати інф-ю про можливі або наявні факти шахрайства чи суттєві помилки, аудитор повинен врахувати всі пов'язані з цим обставини Аудит (шпори) - шпаргалка. Стосовно фактів шахрайства, то аудитор має оцінити участь у цьому керівних осіб п-ва. У більшості випадків про існування шахрайства буде доцільно повідомити керівника особи, яка задіяна у шахрайстві і займає службову посаду на рівень нижчу, ніж її безпосередній

керівник

2) Користувачам аудиторського звіту

Якщо аудитор дійшов висновку, що помилки та шахрайство Аудит (шпори) - шпаргалка є істотним на рівні фінансової звітності підприємства і не можуть бути відповідно в ній відображені або не можуть бути зроблені виправлення звітності, то йому слід дати ауд висновок негативного нраву або відмовитися від висновку.

128. Порядок продовження дії сертифікату . Аудитори, строк дії сертифікату яких закінчується не раніше 3 і не Аудит (шпори) - шпаргалка пізніше 1 місяця повинні подати до секретаріату АПУ документи: 1) клопотання; 2) витяг з трудової книги; 3) сертифікат, термін дії якого закінчується; 4) реферат про аудиторську діяльність і підвищення кваліфікації за весь період дії сертифікату. Якщо аудитори працюють за фахом не менше 3 років і не мають ніяких зауважень по боті, то приймається відповіденьке рішення Аудит (шпори) - шпаргалка (заноситься до протоколу) і дія сертифікату продовжується на 5 років. Якщо аудитор працював 2–3 роки, то він проходить співбесіду. Якщо аудитор не працював або працював менше 2 років, або не надав документів вчасно складають ідремлет.

129. Порядок сертифікації а-в в Укр.

Для отримання сертифікату претендент подає до АПУ в одному примірнику перелік таких документів Аудит (шпори) - шпаргалка: 1) клопотання за встановленою формою; 2) копія диплома, засвідчена у встановленому порядку; 3) виписка з трудової книги, засвідчена у встановленому порядку; 4) документ про оплату.

Всі ці документи надсилаються до АПУ і відповідальність за их несе особа, яка їх подала. Іспити, тобто визначення рівня знань, складаються кожним претендентом в порядку, затвердженому рішенням АПУ Аудит (шпори) - шпаргалка. Для проведення іспиту створюється комісія із 5 членів. Оцінка ставиться так: складено або не складено. Наслідки іспиту заносяться до протоколу, який підписується членами комісії. Рішення екзаменаційної комісії повідомляється особам в денек складання іспиту. Видача сертифікату проводиться секретаріатом АПУ після затвердження протоколу рішень.

Сертифікат – це офіційний документ, який засвідчує право громадянина України Аудит (шпори) - шпаргалка на здійснення аудиту підприємств і організацій (серія А) і банків (серія Б) на території України. Бланк сертифікату є бланком суворої звітності з зазначенням номера і серії.

132. Права, обов’язки і відповідальність аудиторів і АФ.

Права аудиторів і аудиторських фірм. Аудитори і аудиторські фірми України мають право: 1) самостійно визначати форми Аудит (шпори) - шпаргалка і методи аудиту на підставі чинного законодавства, існуючих норм і эталонів, мозгов договору із замовником, професійних знань та досвіду;

2) отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмету перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб. 3) отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва Аудит (шпори) - шпаргалка та працівників замовника; 4) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва господарюючого суб'єкта проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;

5) залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.

133.Предмет, способ, об’єкти аудиту.

Аудиторські послуги можуть надаватись у Аудит (шпори) - шпаргалка формі аудиторських перевірок (аудиту), пов’язаних з ними експертиз, консультування з питань БО, звітності, оподаткування, аналізу фін-госп діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності юр. і фіз. осіб.

Послуги можуть надаватись по приватизації майна, комерціалізації торгівлі, розгляд справ клієнтів в арбітражних судах. Таким чином метою проведення Аудит (шпори) - шпаргалка аудиту є складання аудиторського висновку про фінансовий стан суб’єкта, що перевіряється.

Основні задачі аудиту – збирання та обробка достовірної інформації про фінансову діяльність суб’єкта господарювання і на цій основі аудиторського рішення.

Крім того аудит повинен правильно відображати всі аспекти діяльності суб’єкта, що перевіряється і для того, щоб скласти Аудит (шпори) - шпаргалка достовірний аудиторський висновок аудитор повинен отримати безумовну гарантію того, що інформація в бухгалтерській документації достатня і достовірна.

П редмет аудиту – стан економічних, організаційних, інформаційних та інших черт системи, що знаходяться в сфері аудиторської оцінки. Як видно з цього формулювання предмет аудиту має багато спільного з предметом ревізії та Аудит (шпори) - шпаргалка економічного аналізу. Разом з тим вони мають розбіжності, аудит виходить за рамки контролю і ревізії тому, що питання податків, оцінки майна, ефективності системи управління не є питанням аналізу і ревізії (питання розрахунків з бюджетом, правильність перерахованих сум по податках є предметом ревізії).

Аудит має свій способ дослідження, який Аудит (шпори) - шпаргалка ґрунтується на основних положеннях діалектичних способів пізнання і на законах політичної економії. В аудиторській практиці використовується аналіз, який тісно пов’язаний із синтезом. В тісному зв’язку з ним є такі категорії пізнання як індукція і дедукція. Таким чином об’єкт вивчається від часткового до загального.

Дедукція – спосіб Аудит (шпори) - шпаргалка логічного мислення, який полягає у русі від загального до одиничного. Дедуктивний способ використовують аудитори при вивченні фін-госп діяльності підприємства, системи БО і взагалі ефективності системи управління. Таким чином індуктивні та дедуктивні методи в практиці використовуються взаємопов’язано.

М етоди аудиту – сукупність методів, прийомів для дослідження стану об’єктів, що вивчаються. Їх Аудит (шпори) - шпаргалка можна згрупувати так:

1) прийом, що дозволяє вивчити кількісний та якісний стан об’єкта; 2) дозволяє визначити відхилення фактичного стану від діючих норм; 3) пов’язані з оцінкою стану об’єкту (в минулому, теперішньому і майбутньому).

Важливе значення в способі аудиту має оцінка ризику, який притаманний АД.

П ід об Аудит (шпори) - шпаргалка’єктом АД розуміють взаємопов’язані економічні, органічні, технологічні, інформаційні та інші сторони функціонування системи, що вивчається, стан якої може бути оцінений кількісно і якісно. Об’єкти аудиту можуть бути різними за станом та структурою.

135 Припустима помилка

. Припустима помилка - це максимальне значення помилки в сукупності даних, котра 100є суттєвою при Аудит (шпори) - шпаргалка прийнятті рішення про ефективність вибіркової перевірки. Допустима помилка визначається на етапі планування та при здійсненні аудитором процедур перевірки і є складовою частиною суттєвості. Що менша припустимість помилки, то більше треба використовувати обсяг вибірки.

Під час здійснення тестів внутрішнього контролю підприємства під допустимою помилкою розуміється максимальний розмір відхилення від контрольної процедури, котрий Аудит (шпори) - шпаргалка визначається аудитором на підставі попередньої оцінки розміру ризику невідповідності внутрішнього контролю підприємства. При здійсненні незалежних процедур перевірки припустима помилка - це очень припустима сума відхилення в бухгалтерському балансі та проводках, яка приймається аудитором.

137. Процедури одержання ауд доказів.

"Процедури перевірки на суттєвість " - це перевірки, що виконуються для одержання аудиторських доказів з метою Аудит (шпори) - шпаргалка виявлення суттєвих перекручень у фінансовій звітності. Аудитор одержує аудиторські докази шляхом застосування однієї або декількох із зазначених нижче процедур: перевірки, спостереження, опитування і підтвердження, підрахунку та аналітичних процедур. Термін проведення таких процедур частково залежатиме від часу, протягом якого потрібні аудиторські докази не вичерпано.

Перевірка . Перевірка складається з Аудит (шпори) - шпаргалка вивчення бухгалтерських реєстрів, документів або матеріальних активів. Перевірка бухгалтерських реєстрів та документів надає аудиторські докази різного рівня надійності, залежно від їхнього нраву і джерела отримання та ефективності засобів внутрішнього контролю підприємства. До трьох основних категорій документальних аудиторських доказів, які мають для аудитора різний рівень надійності, належать: документальні аудиторські докази Аудит (шпори) - шпаргалка, які створені і зберігаються у третіх осіб; документальні аудиторські докази, які створені третіми особами і зберігаються на підприємстві; документальні аудиторські докази, які створені і зберігаються на підприємстві.

Перевірка матеріальних активів забезпечує надійні аудиторські докази стосовно їх наявності, але не завжди стосовно права власності на их та правильності відображення Аудит (шпори) - шпаргалка їх вартості.

Спостереження. Цей процес полягає в спостереженні процесу або процедури, яка виконується іншими особами, наприклад, спостереження аудитора за підрахунком товарно-матеріальних припасів працівниками компанії або за виконанням процедур контролю, після яких не залишається ознак їх проведення з точки зору аудиту.

Опитування і підтвердження . Опитування полягає в пошуку інформації, котру можна отримати Аудит (шпори) - шпаргалка від обізнаних осіб підприємства або поза його межами. Опитування можуть варіювати від формальних письмових запитів, адресованих третім особам, до неформального усного опитування працівників підприємства. Відповіді на опитування можуть дати аудитору інформацію, якою він раніше не володів, або підтверджувальні аудиторські докази.

Підтвердження полягає в отриманні аудиторами підтверджувальної інформації Аудит (шпори) - шпаргалка, яка міститься в бухгалтерських реєужас. Наприклад, аудитор, як правило, шукає прямого підтвердження сум дебіторської заборгованості шляхом спілкування з боржниками підприємства.

Підрахунок. Підрахунок полягає у перевірці арифметичної точності первинних документів та реєстрів обліку або у самостійному проведенні підрахунків.

Аналітичні процедури. Аналітичні процедури полягають в аналізі найважливіших показників і співвідношень, включаючи підсумкове дослідження Аудит (шпори) - шпаргалка відхилень і взаємозв'язків, котрі суперечать іншій інформації, що стосується цієї справи, або відхиляються від показників, які очікуються.

138. Процедури перевірки, які вик-є осн. а-р.

Аудитор одержує аудиторські свідчення шляхом застосування таких процедур: перевірка, спостереження, опитування, підтвердження, підрахунки, аналітичні процедури.

П еревірка складається з вивчення бухгалтерських Аудит (шпори) - шпаргалка регістрів, документів які дають змогу зібрати аудиторські свідчення різного ступеня надійності. До основних категорій документальних аудиторських свідчень належать: 1) документальні аудиторські свідчення, які створені і зберігаються 3-ми особами; 2) документальні аудиторські свідчення, які створені і зберігаються у клієнта. спостереження полягає в аналізі процесу або процедур, що використовуються ін. особами. Наприклад: спостереження Аудит (шпори) - шпаргалка аудитора за підрахуванням товарно-матеріальних припасів працівниками клієнта. опитування полягає в збиранні інформації від обізнаних осіб клієнта і поза його межами. Опитування може дати нову інформацію або підтвердити існуючу. П ідтвердження – суми дебіторів і кредиторів (акт звірки). П ідрахунки полягають у перевірці відповідності сум, які зазначені в регіужас Аудит (шпори) - шпаргалка обліку і первинних документах.

Аналітичні процедури полягають в аналізі найважливіших показників і співвідношень, включаючи підсумкове дослідження відхилень і взаємозв'язків, котрі суперечать іншій інформації, що стосується цієї справи, або відхиляються від показників, які очікуються

139. Ризик ауд. фірми при провед-ні а-ту

Проведення аудиту завжди супроводжується певним ступенем ризику, це питання є дуже важливим Аудит (шпори) - шпаргалка при попередній оцінці стану клієнта. Про це можна судити навіть з того, що аудиторському ризику приділяється в 6 діючих національних нормативах аудиту, які затверджені АПУ.

Т.ч. аудиторський ризик – це помилкове підтвердження аудитором достовірності фінансової звітності, яка у подальшій перевірці не підтверджена іншими аудиторами або контролюючими органами Аудит (шпори) - шпаргалка.

За своїм змістом аудиторський ризик відрізняється від неспроможності аудита. Н еспроможність аудиту – це ситуація, если аудитор робить неточний висновок після аудиторської перевірки та помилкове узагальнення, що може бути наслідком невиконання вимог эталонів аудиту.

З аудитом фінансової звітності безпосередньо пов’язано кілька нюансів ризику – 2 основних види ризику: 1) аудиторський ризик; 2) ризик для Аудит (шпори) - шпаргалка бізнесу (аудитора, фірми).

Аудиторський висновок полягає в наступному: аудитор дійшов висновку, що фінансова звітність складена верно і на цій підставі в аудиторському висновку стверджується без застереження, а у дійсності є істотні похибки.

Ризик для бізнесу – аудитор, аудиторська фірма може потерпіти невдач у взаємовідносинах з клієнтом, навіть, тоді, если надано правильний аудиторський Аудит (шпори) - шпаргалка висновок. Це можливо у випадках розголошення конфіденційності аудиторського висновку, відсутності рекомендацій щодо прогнозування діяльності клієнта на перспективу, тощо.

Загальноприйняті стандарти аудиту потребують щоб аудитор володів знаннями системи внутрішньогосподарського контролю для збирання аудиторських свідчень. Вивчивши цю систему аудитор оцінює можливість виявлення помилок і запобігання їм, а також відхилення від нормативів Аудит (шпори) - шпаргалка.

Така оцінка включає застосування конкретних процедур, які знижують вірогідність того, що помилки і відхилення від норм можуть виникнути, будуть виявлені і своєчасно усунені – оцінка ризику контролю .

Міжнародними і національними нормами аудиту передбачено моделювання аудиторського ризику. Орієнтована модель аудиторського ризику може бути представлена таким методом:

Р1 = Р2 Р3 Р4

Р Аудит (шпори) - шпаргалка1 ,Р2 , Р3 , Р4 – відповідно ризик прийнятий, внутрішньогосподарський, ризик контролю, ризик не виявлення.

Ступінь аудиторського ризику ґрунтується на експертній оцінці аудитора.

Складові сегменти моделей аудиторського ризику:

1) прийнятний аудиторський ризик – суб’єктивно встановлений рівень ризику, який готовий взяти не для себя аудитор і полягає в тому, що у фінансовій звітності Аудит (шпори) - шпаргалка будуть виявлені похибки і представлення аудиторського висновку без застережень. Якщо аудитор визначає для для себя менший рівень аудиторського ризику, то це означає, що він прагне до більшої впевненості у тому, що фінансова звітність не має істотних похибок. Нульовий ризик – повна впевненість, 100%-й ризик - повна впевненість. Сутність ризику може коливатись від Аудит (шпори) - шпаргалка 0 до 1.

2) Внутрішньогосподарський ризик , тобто наявність значних похибок у фінансовій звітності за відсутності внутрішньогосподарського контролю. Якщо аудитор нехтує фактором ВК і складає висновок про вірогідність наявності помилок, то цим він стверджує високий рівень внутрішньогосподарського ризику. При встановленні ВГР не береться до уваги ВГК тому, що він заходить до моделі Аудит (шпори) - шпаргалка аудиторського ризику як самостійний елемент, що називається ризиком контролю – оцінка ефективності системи ВГК клієнта з погляду спроможності запобігати помилкам або виявляти їх, тобто если система контролю ефективна, то аудитор може підвищити рівень ризику не виявлення, тому що скорочує імовірність погрішностей у фінансовій звітності.

Ризик не виявлення – ризик, який аудитор готовий Аудит (шпори) - шпаргалка взяти на для себя такою мірою, в якій він ризикує не виявити істотні помилки у фінансовій звітності за допомогою аудиторських процедур. Рівень аудиторського ризику залежить від професійності аудиторів, їх морально-вольових та етичних якостей, т.ч. аудиторський ризик можна представити у вигляді моделі: прийнятий аудиторський ризик, ВГР, ризик Аудит (шпори) - шпаргалка контролю, ризик невиявленності.

140. . Ризик виявлення помилок

Ризик виявлення – ризик, який аудитор готовий взяти на для себя такою мірою, в якій він ризикує не виявити істотні помилки у фінансовій звітності за допомогою аудиторських процедур. Рівень аудиторського ризику залежить від професійності аудиторів, їх морально-вольових та етичних якостей, т.ч Аудит (шпори) - шпаргалка. аудиторський ризик можна представити у вигляді моделі: прийнятий аудиторський ризик, ВГР, ризик контролю, ризик невиявленності

141. Ризик контролю в а-ті

Ризик контролю – оцінка ефективності системи ВГК клієнта з погляду спроможності запобігати помилкам або виявляти їх, тобто если система контролю ефективна, то аудитор може підвищити рівень ризику не виявлення, тому що скорочує Аудит (шпори) - шпаргалка імовірність погрішностей у фінансовій звітності.

142. Внугосп ризик , тобто наявність значних похибок у фінансовій звітності за відсутності внутрішньогосподарського контролю. Якщо аудитор нехтує фактором ВК і складає висновок про вірогідність наявності помилок, то цим він стверджує високий рівень внутрішньогосподарського ризику.

143 Ризик неефективності вибіркової перевірки

Ризик неефективності вибіркової перевірки - це ймовірність того Аудит (шпори) - шпаргалка, що аудиторський висновок, підготовлений на засадах вибіркового дослідження, може відрізнятися від висновку, котрий було б зроблено, если б аудитор зробив таку перевірку шляхом суцільної перевірки з використанням тих самих аналітичних процедур.

Ризик неефективності вибіркової перевірки

свідчить про ймовірність помилкового рішення, яке може бути прийняте на підставі даних вибірки. Він існує Аудит (шпори) - шпаргалка і при статистичних, і при нестатистичних способах вибіркової перевірки. Його не можна обминути при вибірковому контролі. Аудитор може контролювати ризик неефективності вибіркової перевірки шляхом відповідного планування аудиторських процедур і спостереження за ними

144. Спеціальні вимоги до провед а-ту

Забороняється проведення аудиту: 1) аудитором, який має прямі родинні стосунки з Аудит (шпори) - шпаргалка керівництвом господарюючого суб'єкта, що перевіряється; 2) аудитором, який має особисті майнові інтереси у господарюючого суб'єкта, що перевіряється; 3) аудитором - членом керівництва, засновником або власником господарюючого суб'єкта, що перевіряється; 4) аудитором - працівником господарюючого суб'єкта, що перевіряється; 5) аудитором - працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва господарюючого суб'єкта, що перевіряється

145. Створення Аудиторської палати Аудит (шпори) - шпаргалка України

Аудиторська палата України створюється і функціонує як незалежний, самостійний орган на засадах самоврядування. Аудиторська палата України є юридичною особою, веде відповідний облік та звітність. Аудиторська палата України набуває повноважень юридичної особи від денька реєстрації у Міністерстві юстиції України на підставі заяви та Статуту, затвердженого в порядку, передбаченому цим Законом Аудит (шпори) - шпаргалка. Плата за реєстрацію не справляється. Аудиторська палата України формується шляхом делегування до її складу п'яти представників від професійної громадської організації аудиторів України, по одному представникові від Міністерства фінансів України, Головної державної податкової інспекції України, Національного банку України, Міністерства статистики України, Міністерства юстиції України та окремих фахівців від навчальних Аудит (шпори) - шпаргалка, наукових та інших організацій. Фахівці від навчальних, наукових та інших організацій делегуються за їх згодою професійною громадською організацією аудиторів України в кількості п'яти представників і по одному представнику за пропозицією Міністерства фінансів України, Головної державної податкової інспекції України, Національного банку України, Міністерства статистики України та Міністерства юстиції України Аудит (шпори) - шпаргалка. Порядок делегування визначається відповідно з'їздом, правлінням, колегією або іншим вищим керівним органом з дотриманням вимог статті 12 цього Закону. Загальна кількість членів Аудиторської палати України становить двадцять осіб. Аудиторська палата України створює на території України регіональні відділення, повноваження яких визначаються Аудиторською палатою України. Ведення поточних справ в Аудит (шпори) - шпаргалка Аудиторській палаті України здійснює Секретаріат, який очолює завідуючий. Завідуючий Секретаріатом несе персональну відповідальність за ефективне використання майна та коштів Аудиторської палати України і створення належних разумов для виконання функціональних обов'язків її членами.


146. Структура договору

Детальна структура договору може бути різною, проте його форма в цілому виновата відповідати загальноприйнятій в Україні формі Аудит (шпори) - шпаргалка складання контрактів. У преамбулі договору після зазначення назви та номера договору, місця й дати його підписання, повинні бути наведені назви сторін, які склали договір (замовник та

виконавець), прізвища посадових осіб, які підписали договір від імені кожної сторони.

Розділи: "Предмет договору" (вказується назва аудиторської послуги, мета, масштаб аудиту.)

"Зобов'язання Аудит (шпори) - шпаргалка сторін" (зобов'язання, які бере на для себя кожна зі сторін).

"Порядок здавання та приймання робіт" -перелік, хар-ка та послідовність процедур, які виконуються

"Термін виконання робіт" - дати початку та закінчення, терміни надання итогів

"Вартість робіт та порядок розрахунків" - розмір та порядок виплати винагороди

"Відповідальність сторін" умови відповідальності Аудит (шпори) - шпаргалка кожної сторони

" Реквізити сторін" - юридичні адреси та платіжні реквізити кожної сторони.

"Особливі умови" -які не знайшли відображення попередніх розділах договору.

147. Супутні аудиту послуги.

У відповідності з міжнародними нормативами до супутних аудиту послугам відносяться: 1) підготовка оглядів, пов’язаних з не фінансовою інформацією (про ефективність функціонування внутрішнього аудиту, компьютер’ютерного Аудит (шпори) - шпаргалка програмного забезпечення аудиту); 2) аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності; 3) виконання узгоджених процедур по окремим рахункам БО, балансу (фінансовому звіту) або по бухгалтерській (фінансовій) звітності у цілому; ці процеси можуть торкатись також не фінансової інформації; 4) складання (підготовка) бухгалтерської (фінансової) звітності (повної або часткової), а також іншої фінансової і не фінансової інформації.

Аудиторські послуги Аудит (шпори) - шпаргалка у вигляді консультацій можуть надаватися на підставі договору, письмового або усного звернення замовника до аудитора (аудиторської фірми).

В контракті на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг передбачаються предмет і термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін.

Замовник має право вільного вибору аудитора (аудиторської фірми Аудит (шпори) - шпаргалка) з дотриманням вимог Закону “Про АД”.

148. Суттєвість в аудиті

Інф-ія є суттєвою, якщо її відсутність або перекручення може впливати на ек рішення кор-чів, які приймаються на підставі даних фін звітності пі-в.

Суттєвість залежить від розміру статті або помилки, яка оцінена за певних обставин, відсутності або перекручення змісту інф Аудит (шпори) - шпаргалка-ї.

. Оцінка того, що є суттєвим, а що ні є справою проф судження аудитора.

Під час розробки плану перевірки аудитор приблизно визначає суттєвість за операціями з метою кількісного визначення

суттєвих перекручень і помилок. Однак, необхідно аналізувати як кількісні, так і якісні показники помилок. Прикладом якісних

помилок є неадекватний або неправильний опис облікової Аудит (шпори) - шпаргалка політики, если цілком ймовірно, що користувач фін звітності

підприємства буде введений в оману цим описом, або існує помилка при розкритті порушень вимог українського законодавства, если цілком ймовірно, що наступні після можливої перевірки податкової адміністрації платежі до бюджету у вигляді штрафних санкцій і відповідно до цього зміни звітності послаблять господарчу Аудит (шпори) - шпаргалка та фін стабільність клієнта.

Аудитору необхідно розглянути можливість існування помилок у пов'язаних між собою сумах, котрі разом можуть істотно впливати

на фінансову звітність підприємства.

149. Сущность аудиту і іст аспекти його становлення.

За історіографічними джерелами можна стверджувати, що аудит як незалежний фінансовий контроль має багатовіковий період розвитку. Розвиток Аудит (шпори) - шпаргалка контролю господарської діяльності пов'язаний із виникненням обліку у державах, розташованих у равнинах річок Ніл, Тигр і Євфрат, де облік вели на папірусі, а в подальшому — на папері. Перша згадка про аудиторів належить до 1299 р. 24 березня 1324 р. Едуард II призначив трьох державних аудиторів.

В 1844р. у Великобританії виходить серія законів о Аудит (шпори) - шпаргалка компаніях, у відповідності з якими вони були зобов’язані один раз на рік запрошувати незалежного бухгалтера (аудитора) для перевірки і підтвердження звітності і звіту перед акціонерами. Такі ж рішення по обов’язковому незалежному аудиту були прийняті у Франції в 1867р., США в 1887р., Німеччині в 1931р

На території України у складі Аудит (шпори) - шпаргалка царської Росії вже у 1811р. існував державний контроль в особі державного контролера. Більш широке застосування в Україні аудит отримав з виходом закону “Про аудиторську діяльність” (від 22.04.93року з послідуючими змінами і доповненнями) і створенням Аудиторської палати України і Союзу Аудиторів України. Крім цього регулюється ще законом “Про підприємства”.

Згідно Аудит (шпори) - шпаргалка з цим здійснювалася сертифікація аудиторів, засновувались аудиторські фірми і видавалися ліцензії на цей винятковий вид діяльності.

Відповідно до Закону Україні "Про аудиторську діяльність" аудит провадиться з метою визначення достовірності звітності суб'єктів господарювання, обліку, його повноти та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам. Згідно зі ст Аудит (шпори) - шпаргалка. 8 Закону про це має бути зазначено в аудиторському висновку.audit-operacij-s-osnovnimi-sredstvami-3-kursovaya-rabota.html
audit-operacj-z-ruhu-groshovih-koshtv-v-kas-na-potochnomu-rahunku-referat.html
audit-osnovnih-sredstv.html